O nás

Základným cieľom združenia je podpora všetkých aktivít zameraných na zviditeľnenie a rozvoj moderných pokrokových liečebných postupov a technológií v odbore regeneračná medicína a liečba s podporov buniek pričom, v záujme dosiahnutia tohto cieľa budú predmetom činnosti združenia predovšetkým tieto nasledovné činnosti-podpora aktivít v oblasti výskumu regenerácie tkanív a orgánov, v oblasti výskumu bunkovej terapie a výskumu kmeňovej bunky,  podpora aktivít zameraných na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu vodbore regenerácia tkanív a buniek a bunková terapia, vrátane s tým súvisiaceho zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu a výskumu, osvetová činnosť združenia v záujme zviditeľnenia a rozvoja moderných pokrokových liečebných postupov a technológií vodbore regeneračná medicína.

OZ má OPRÁVNENIE K PRIJATIU PRÍSLUŠNÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMU ZA ZDAŇOVACIE OBDOBIE 2022, uvedené je zapísané v NOTÁRSKOM CENTRÁLNOM REGISTRI URČENÝCH PRÁVNICKÝCH osôb, vedených pod spisovou značkou NCRls 38772/2022 zo dňa 11.11.2022